Web dobrá práce v obci

O projektu

Česká Republika má téměř nejnižší míru nezaměstnanosti v EU. Přesto zde stále existuje početná skupina osob, které jen obtížně nalézají uplatnění na trhu práce. Tito lidé nejsou schopní vlastními silami překonat různé bariéry, které jim brání získat kvalitní zaměstnání. K jejich překonání potřebují různě intenzivní podporu. Veřejná správa může představovat - a existuje také mnoho příkladů, kdy tomu tak skutečně je - klíčového aktéra při překonávání těchto překážek.

Projekt Dobrá práce v obci si klade za cíl podporovat a rozvíjet formy zaměstnávání právě těchto obtížně uplatnitelných osob na úrovni obce. Aby zaměstnání v obci bylo dobrou prací, musí umožnit osobám ohrožených sociálním vyloučením dlouhodobou změnu jejich situace. Jako zásadní se přitom jeví oblast přímé podpory zřizování pracovních míst veřejnou správou a nastavení na ně navazujících sociálních služeb.

Projekt obsahuje dvě na sebe navazující části. První část projektu je zaměřena výzkumně a analyticky, a jejím cílem je zmapovat: (a) klíčové bariéry bránící získání a udržení kvalitního pracovního místa ohroženým skupinám obyvatel; (b) existující praxe vytváření pracovních míst a systémů podpory zaměstnávaných osob, na nichž se aktivně podílí samospráva; (c) identifikovat inspirativní zahraniční praxe v oblasti zaměstnanosti.

Na tyto aktivity pak naváže druhá část projektu, kterou je přímá podpora vytváření pracovních příležitostí a systémů zaměstnávání s aktivní účastí samospráv, jež se bude realizovat v šesti obcích (případně mikroregionech) v ČR.   Na přímou podporu dále navazuje zpracování lokálních analýz a nastavení systému vyhodnocování zaváděných praxí, podpora výměny zkušeností mezi samosprávami a zahraniční cesty cílené na sdílení zkušenosti a adaptaci úspěšných praxí do českého kontextu.

Výstupy projektu budou kromě výzkumných, analytických zpráv a rešerší a zpracování statistických dat o prostorových podobách nezaměstnanosti, zejména metodické návody pro obce a další subjekty na zavedení vhodných forem veřejného zaměstnávání, které by přispěly k řešení situace dlouhodobě nezaměstnaných, rozvoji místních komunit i k efektivnějšímu využití veřejných financí.

K průběžnému šíření a konzultaci výstupů slouží expertní setkání a další veřejné akce na lokální a národní úrovni, a zejména pak projektový blog, kde budou průběžně zveřejňovány výstupy a poznatky projektu, stejně jako zajímavé praxe a analýzy související s tématem.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Projektový tým

Lucie Trlifajová

lucie.trlifajova@centrumspot.cz

Antropoložka a analytička veřejných politik, hlavní obsahová koordinátorka projektu Dobrá práce v obci. Věnuje se tématům migrace, sociální ochrany a občanství, prekarizace práce a jejím dopadům na postavení nízko-příjmových skupin, procesům marginalizace a prostorového vyloučení.

Adam Gajdoš

adam.gajdos@centrumspot.cz

Sociolog se zájmem o kulturní paměť, náboženství a procesy sociálního začleňování. Studoval v Praze, Brně a Berlíně. V projektu Dobrá práce vede výzkum veřejného zaměstnávání osob, které se obtížně uplatňují na trhu práce, na úrovni obcí.

Tomáš Samec

tomas.samec@centrumspot.cz

Sociolog, působící na Sociologickém ústavu AV ČR v.v.i, absolvoval doktorské studium sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a výzkumnou stáž na University of Vienna. Zaměřuje se na výzkum financializace bydlení a na nové formy poskytování bydlení realizované veřejnými a kolektivními aktéry.

Karel Novák

karel.novak@centrumspot.cz

Dlouhodobě se věnuje oblastem sociálního začleňování, regionálního rozvoje a posilování participace. Věří, že tyto tři oblasti jsou vzájemně propojené, snaží se o tom přesvědčit i ostatní a podílí se na formulování a realizaci konkrétních programů ony tři oblasti obsahujících. V projektu Dobrá práce je metodikem pro spolupráci s obcemi.

Petr Mareš

petr.mares@centrumspot.cz

Absolvoval obory psychologie a sociální politika/sociální práce na FSS Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se věnuje tématu pracovních podmínek a související odpovědnosti firem v rámci dodavatelských řetězců. V projektu Dobrá práce v obci je lokálním koordinátorem pro Brno

Branislav Štěpita

branislav.stepita@centrumspot.cz

Sociální pracovník a zážitkový pedagog, věnuje se v mnoha formách přímé práci s dětmi a mládeží (školní kolektivy i různě ohrožené skupiny) i vzdělávání pracovníků s mládeží. V projektu se věnuje zaměstnávání rizikové mládeže na Praze 7 formou nízkoprahové řemeslné dílny.

Bronislav Podlaha

bronislav.podlaha@centrumspot.cz

Lokální koordinátor Kadaň. Kulturní a sociální antropolog se zájmem o okraj společnosti. Dlouhodobě se v podobě různých figur pohybuje na šachovnici sociálního začleňování.

Karel Hošek

karel.hosek@centrumspot.cz

Koordinátor prostupného zaměstnávání na Hanušovicku, který ve spolupracuje s obcemi na vzniku pracovních místa individuální podpoře dlouhodobě nezaměstnaných. Spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb z regionu na zlepšení kvality a posílení potřebných jednotek a kapacit služeb.

Externí spolupracovníci

Hana Vališová

Dlouhodobě se zabývá výzkumy v oblasti sociálního začleňování, v projektu koordinuje sběr dat k Mapě nezaměstnanosti a jejich analýzu a interpretaci. Aktuálně je na rodičovské dovolené, takže se z terénu přesunula k datům.

Daniela Büchlerová

Socioložka, dlouhodobě se věnuje problematice sociálního vyloučení a politik sociálního začleňování jako výzkumník, analytik a evaluátor, od roku 2015 pracuje v Agentuře pro sociální začleňování. V projektu Dobrá práce v obci se zabývá současnými praxemi ve veřejném zaměstnávání v ČR.

Lucie Nemešová

Vystudovala politologii na FF UK v Praze. Od roku 2012 se zabývá public relations, fundraisingem a marketingem. Zkušenosti má z oblasti neziskového sektoru, veřejné i komerční sféry. Působila dva roky na Úřadu vlády jako tisková mluvčí Agentury pro sociální začleňování. V současné době pracuje jako PR konzultantka a copywriterka na volné noze na několika sociálně prospěšných projektech, včetně projektu Dobrá práce v obcích.

Masha Volynsky

Vystudovala středoevropská studia a dějiny Československa v New Yorku a Londýně. Pracovala v řadě českých neziskových organizací a zaměřuje se na práci s médii a komunikaci s veřeností. Zároveň působila v internetových i tištěných mediích a v rozhlase. V projektu Dobrá práce v obci pracuje na vytváření online nástrojů pro diseminaci výstupů projektu a spolupráci s obcemi.

Michaela Kudrnáčová

Absolventka intersekcionálních studií na švédské Linköping Universitet a studentka sociologie na FSV UK působící v Sociologickém ústavu AV ČR v.v.i. Zajímá se zejména o nové metodologie v sociálních vědách a zaměřuje se na výzkumy sociálních nerovností, vzdělávání a environmentalistiky. Na projektu pracuje jako výzkumná asistentka.

Pavel Pech

pavel.pech@centrumspot.cz

lokální koordinátor Nový Bor

Markéta Dvořáková

Dlouholetá ředitelka MAS Brdy-Vltava. V rámci MAS je zapojena do plánování sociálních a návazných služeb v regionu, aktivní podpory dlouhodobě nezaměstnaných v rámci tzv.“ sdílené pracovní čety“. V Národní síti místních akčních skupin ČR vede pracovní skupinu Sociální a podílí se na vyjednávání podpory komunitně vedeného místního rozvoje v operačních programech.

Václav Kříž

vaclav.kriz@centrumspot.cz

Lokální koordinátor Praha 7