Web dobrá práce v obci

PROBĚHLO: Workshop: Jak zajistit podporu pro zaměstnání v obci

Místo: Pracovna (Vlkova 26, Praha 3, Žizkov)

28. 03. 2019 (10:00 - 15:00)

Přes současnou nízkou míru nezaměstnanosti a přesah nabídky pracovních míst nad počtem uchazečů o zaměstnání část lidí zůstává nebo se opakovaně vrací do evidence Úřadů práce. Převažující vysvětlení tohoto jevu ve značném zjednodušení říká, že lidé, kteří v tuto chvíli legálně nepracují, jsou z různých důvodů „nezaměstnatelní“. Aniž bychom se chtěli s takovým tvrzením ztotožnit, zdá se nesporné, že vedle systémových příčin nezaměstnanosti se do popředí dostávají bariéry generované životní situací nezaměstnaných osob. Velkou výzvou se tak stává vytvoření nástrojů pro překonání těchto individuálních bariér bránících nezaměstnaným úspěšně a dlouhodobě vstoupit na legální pracovní trh. Tomuto tématu se věnujeme v rámci projektu Dobrá práce v obci, který si klade si za cíl podporovat a rozvíjet formy zaměstnávání této skupiny na úrovni měst a obcí. Vnímáme, že kromě tvorby pracovních míst představuje velkou výzvu vytváření efektivních sítí podpory, v jejichž rámci budou identifikovány konkrétní individuální bariéry bránící vstupu na trh práce a udržení zaměstnání, a následně zajištění specifické podpory, která pomůže tyto bariéry překonávat. Zastáváme názor, že klíčovou roli při vytváření a koordinaci podpůrných sítí mají mít obce. V současnosti však velké množství obcí tímto způsobem nepřemýšlí a současně není zatím tato role obcí dostatečně metodicky pokryta.

PROBĚHLO: Workshop: Selektivně aktivní politika zaměstnanosti?

Místo: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, 110 00 Praha 1

26. 11. 2018 (10:00 - 15:00)

Proč je nezaměstnanost mladých větší problém na Ústecku než v Ostravsku? Které regiony jsou nejvíce ovlivněny sezónní prací? Jak se vývoj nezaměstnanosti vztahuje k tomu, kdo je v hmotné nouzi? Proč neodpovídá pokles nezaměstnanosti vývoji počtu domácností v hmotné nouzi? A jak to, že distribuce pracovních míst určených pro veřejně prospěšné práce nekopíruje žádný z prostorových trendů rozložení nerovností v Česku?

PROBĚHLO: Kulatý stůl: Práce jako finanční riziko

Místo: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, 110 00 Praha 1

31. 10. 2018 (10:00 - 12:00)

Práce se musí vyplatit je heslem, které výrazně ovlivňuje podobu českých sociálních politik v posledním desetiletí. Přesto se v praxi stále setkáváme se situacemi, kdy tomu tak není.