Blog dobrá práce v obci

Web projektu dobrá práce

< Zpět na výpis článků

Příběh jednoho dluhu

Autor: Karel A. Novák, Adam Gajdoš

15. 05. 2020

Rubrika:

#článek

Nic neukáže potřebu napravit důsledky nedostatečné regulace v oblasti dluhů názorněji než skutečný příběh jednoho obyčejného dluhu. Příběh Ráchelina dluhu je jedním z mnoha příkladů tzv. “starých” dluhů - tedy dluhů, které vznikaly za nemorálních a dnes již z velké části neplatných právních podmínek, v prostředí tzv. úvěrové džungle. I přesto jsou nadále vymáhány v plné výši.

V létě 2011 se Ráchel rozhodla půjčit si 20 tisíc. Necelých sedm měsíců později čelila exekuci ve výši 150 tisíc a reálné hrozbě ztráty bydlení.

Příběh Ráchelina dluhu začal začátkem léta 2011. Ráchel bylo 35 let a spolu se svým ročním synem žila ve vlastním malém jednopokojovém bytě. Než se jí narodilo dítě, pracovala Ráchel jako špatně placená prodavačka. Nyní se její příjem skládal z rodičovského příspěvku a přídavku na dítě. Z rozpočtu o výši 8100 Kč měsíčně jí 2500 Kč spolkly náklady na bydlení, na běžné potřeby domácnosti jí tak zůstávalo přibližně 5600 Kč. Smlouvu o spotřebitelském úvěru uzavřela Ráchel 24.6.2011. Při smluveném úroku 35% p.a měla úvěr na částku 20 000 splácet měsíčními splátkami ve výši 668 Kč po dobu šesti let. Kromě zajištění půjčky majetkem (tj. 17% ideálním podílem na bytovém domu) obsahovala smlouva ujednání o notářském zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti (tj. možnost předání do exekuce bez soudního rozhodnutí) v případě nesplácení, rozhodčí doložku a podepsanou tzv. "bianco směnku" (tj. volně přenositelný závazek k platbě, do kterého mohl držitel doplnit částku a data splatnosti). Ve smlouvě byly rovněž ujednány vysoké smluvní pokuty za každé porušení smlouvy ze strany dlužníka. 

Úvěr byl Ráchel vyplacen na místě. Z půjčené částky jí však osoba zastupující úvěrující společnost srazila ve jménu jiné společnosti "poplatek za zprostředkování" ve výši 5000 Kč. Na účely, k nimž úvěr potřebovala, tedy Ráchel získala celkem 15 000. Překotný vývoj dluhu v dalších měsících od tohoto momentu můžeme sledovat na následující časové ose.

Datum

Jak rostl dluh

Celkem splaceno

24.6.2011

Ráchel uzavírá smlouvu o spotřebitelském úvěru. Do června 2017 má kvůli vysokému úroku uhradit celkem 48 096 Kč.

 

25.7.2011

Ráchel je vyzvána, aby se 4.8. dostavila do sídla exekutorského úřadu pro Prahu 10 k podepsání exekutorského zápisu (doplnění přímé vykonatelnosti exekuce) a uhrazení poplatku 1700 Kč. Dlužnice (kterou by jízdné přišlo na dalších 1000 Kč) telefonicky vysvětluje, že se do Prahy jet bojí a že se k podpisu osobně nedostaví. I když je poučena, že se k tomu ve smlouvě zavázala, do Prahy nejede a domnívá se, že postačí řádně a včas splácet dluh.

červenec 668,- Kč

 

5.8.2011

Jelikož se Ráchel nedostavila k podepsání exekutorského zápisu, je jí uložena smluvní pokuta v řádu několika tisíců s datem splatnosti shodným s nejbližší splátkou.

 

15.8.2011

Ráchel řádně uhradila 2. splátku ve výši 668 Kč, ovšem bez smluvní pokuty.

srpen 1336,- Kč

23.8.2011

Věřitel z důvodu "opakovaného porušování úvěrové smlouvy" ze strany Ráchel smlouvu vypovídá a v dopise z 22.8. ji vyzývá, aby do 30.8. uhradila celý poskytnutý úvěr včetně dosavadních úroků a smluvní pokuty - celkem 44 760 Kč.

 

31.8.2011

V důsledku toho, že Ráchel v požadované lhůtě částku neuhradila, narůstá částka požadovaná věřitelem o další smluvní pokutu. Věřitel následně doplňuje podepsanou směnku o aktuální dlužnou částku ve výši 90 140 Kč s termínem splatnosti 14.9.2011.

 

1.9.2011

Doplněná směnka je převedena na třetí společnost, následkem čehož již v budoucnu nebude možné namítat její věcnou podstatu. Původní věřitelská společnost je s nabývající společností personálně propojená.

 

27.9.2011

Nový věřitel podává žalobu na zaplacení směnky a souvisejících výdajů. 

K dluhu uvedenému na směnce přibyly náklady řízení ve výši 27 876 Kč a 300 Kč jako odměna advokáta. Žalovaná částka tedy činila 118 316 Kč plus soudní výdaje. 

září    2004,- Kč

31.10.2011

Soud vydává směnečný platební rozkaz na 122 836 Kč (včetně zvýšených nákladů řízení) a stanoví, že dlužná částka se bude nadále úročit úrokem 6%.

říjen  2672,- Kč

1.12.2011

Věřitel dává návrh na nařízení exekuce.

prosinec 3340,- Kč

2.1.2012

Soud nařizuje exekuci na Ráchelin majetek - tedy na její 17 % podíl na vlastnictví bytového domu, v němž s dítětem bydlí.

leden 4008,- Kč

16.1.2012

Exekutorský úřad vyzývá Ráchel k úhradě částky stanovené soudem, navýšenou o náklady na exekuci ve výši 26 652 Kč, a to do 15 dnů. Zároveň ji oznamuje, že pokud výslednou částku 149 488 Kč v této lhůtě neuhradí, začne exekutor s přípravou dražby její nemovitosti. V obavě ze ztráty bydlení se Ráchel následně obrací na sociální službu s žádostí o pomoc. 

únor 4676,- Kč

 

Sociální služba navázala spolupráci s právním oddělením velké neziskové organizace. I když se ukázalo, že původní úvěrová smlouva měla řadu právních vad, na jejichž základě by bylo možné od ní zpětně odstoupit, převod směnky na třetí stranu ze strany původního věřitele to znemožňoval. 

V průběhu následujících let bylo k soudu podáno několik návrhů na zastavení, odklad nebo změnu formy exekuce Ráchelina dluhu a posléze řada odvolání k zamítavým rozhodnutím soudů různých instancí. Konečné rozhodnutí odvolacího soudu své odmítavé stanovisko postavilo na skutečnosti, že Ráchel nepodala odůvodněné námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu včas - tedy, dle tehdy platné právní úpravy, do 3 dnů od doručení. Jakékoli další skutečnosti (neplatnost původní smlouvy, její zjevný rozpor s dobrými mravy apod.) již pro promeškání této třídenní lhůty bohužel nebylo možné soudně opětovně řešit. Úvahou, zda lze od Ráchel spravedlivě očekávat schopnost vyhotovit či dodat kvalifikované námitky ve třídenní lhůtě, se odvolací soud nezabýval. 

Ačkoli proti tomuto rozhodnutí bylo možné podat dovolání (resp. ústavní stížnost), Ráchel se rozhodla dál ve sporu nepokračovat. Na úhradu nutného advokátního zastoupení neměla peníze a po letech soudních řízení a neustálého napětí byla již vyčerpána

Ráchel podle posledních dostupných informací z léta 2019 svůj dluh (s výjimkou jediného několikaměsíčního výpadku) nepřestala splácet. Splátku dokonce z vlastní iniciativy navýšila na 700 Kč - víc si dle vlastního uvážení nemohla dovolit, což také vysvětlila exekutorovi dopisem. Jako mnoho jiných dlužníků zároveň nikdy nepochopila, proč včasné zasílání ujednané splátky nestačí. 

K exekučnímu prodeji Ráchelina jediného majetku - podílu na domě - do jara 2020 nedošlo. Díky nedávnému zvýšení minimální jistiny umožňující exekuci nemovitosti již Ráchel se synem o střechu nad hlavou naštěstí nepřijde. Její dluh však dále narůstá. Do konce roku 2015, kdy se ztratila z dohledu sociální služby, zaplatila Ráchel celkově 32 900 Kč, většinu z této částky ale spolkly náklady a odměna exekutora, které se ze splátek platí přednostně. Než Rácheliny splátky začaly pohledávku umořovat, vyrostl jen původní dluh (jistina plus úroky a pokuty bez nákladů na vymáhání) díky soudem stanovenému úroku 6% na více než 106 000 Kč. Ačkoli od tohoto momentu nárůst dluhu zvolna zpomaluje, 6% úrok v první měsíci představoval 450 Kč - tedy asi dvě třetiny z měsíční splátky 700 Kč. Při tomto tempu bude Ráchel svůj původně dvacetitisícový dluh splácet zhruba 30 let. 

Využívání směnek a rozhodčích doložek ve spotřebitelských vztazích pro jejich časté zneužívání bylo znemožněno krátce poté co paní Ráchel uzavřela úvěrovou smlouvu. Přesto je mnoho pohledávek vzniklých v době jejich využívání nadále vymáháno. V těchto roky běžících exekučních řízeních k původní jistině kromě úroků nadále přibývají také náklady a odměna soudního exekutora.

Zprostředkovatel původního úvěru již v oblasti nepůsobí. Firma, která poskytla původní úvěr, však stále existuje, ačkoli je hodnocena jako stagnující a oficiálně se věnuje bouracím pracím. Věřitelská firma, vedle dalších činností, nadále zprostředkuje úvěry.