Web dobrá práce v obci

< Zpět na výpis akcí

ZRUŠENO: Nástroje podpory sociálního začleňování a možnosti jejich koordinace na území obce

Místo: Kadaň, Ústecký kraj

07. 04. 2020 (7. - 8. 4. 2020)

Rubrika:

#Nadcházející

Centrum pro společenské otázky (SPOT) pořádá mezinárodní konferenci zaměřenou na systémovou podporu sociálního začleňování a zaměstnanosti na lokální úrovni spojenou se seznámením s koordinovaným komplexem programů realizovaným na území města Kadaň a rádi bychom vás k ní tímto přizvali.

Klíčovým tématem konference je podpora znevýhodněných osob při získání a udržení kvalitního pracovního místa, protože zaměstnání považujeme za jeden z hlavních prvků sociální integrace. Není však prvkem jediným, proto bude věnována pozornost i programům navazujícím na oblast zaměstnanosti a jejich vzájemnému propojení - protože jenom tudy, věříme, vede cesta k plnému začlenění a zkvalitnění života sociálně vyloučených osob.

Během prvního dne konference představíme několikaletou praktickou zkušenost s programy sociálního začleňování ve městě Kadaň a budeme diskutovat s realizátory jednotlivých programů o úspěších, překážkách i slepých uličkách. Druhý den se budeme věnovat konceptům, nástrojům a praktickým přístupům z dalších měst a obcí. 

Cílem konference je inspirovat Vás k vyzkoušení nových nástrojů při vaší práci v oblasti sociální integrace a zároveň propojit aktivní organizace a osoby v oblasti podpory zaměstnanosti a návazných integračních aktivit. Zveme vás jako osoby se zkušenostmi v dané oblasti, protože jsme přesvědčeni, že úspěch konference je podmíněn aktivním zapojením účastníků do diskusí a společného přemýšlení o nejlepších cestách, které mohou vést k pozitivní změně.

Věříme, že vaše účast usnadní budoucí vzájemnou komunikaci a konzultace při zavádění nových prvků do komplexu lokálních aktivit sociálního začleňování.

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci s exkurzí: 

Nástroje podpory sociálního začleňování a možnosti jejich koordinace na území obce
Kadaň, 7. - 8. 4. 2020 

- prosíme o vyplnění přihlášky na https://forms.gle/U3MwZdXHqHUTqUaY7

- účastníkům nabízíme na místě ubytování, které je hrazeno organizátory

- pro všechny účastníky je zajištěno občerstvení po celou dobu konání akce

- organizátoři zajistí dopravu účastníků mezi lokalitami Kadaň a Prunéřov (místní část Kadaně)

- účastníci obdrží konkrétní informace o místě ubytování a logistice akce s předstihem cca 2 týdnů

Předběžný program: 

(organizátoři si vyhrazují možnost dílčích změn programu dle možností vystupujících)

Den 1. – exkurze a diskuze o programech a nástrojích sociální integrace v Kadani (Centrum sociálních služeb v Prunéřově)

Dopoledne: ubytování účastníků 

12,00 – 12,45 Sociální firma Bok&LK, s.r.o. (https://pradelnakadan.webnode.cz) – prohlídka provozovny prádelny v Kadani s diskusí (J. Hudák)

12,45 – 13,00 Přesun do Prunéřova

13:00 – 17:30

- 13:00 Přivítání (starosta J. Kulhánek, vedoucí odboru sociálních věcí T. Mědílek)

- 13:10 - 13:30 Historie Prunéřova, vývoj integračních aktivit (B. Podlaha, T. Mědílek)

Zakotvení programů

Spolupráce mezi službami a dalšími aktivitami: vytváření sítě (T. Mědílek, B. Podlaha, zástupci služeb)

13:30 - 14:20

- Jaké sítě podpory v Kadani fungují? Představení sociálních a prorodinných služeb v Prunéřově: 

i. Terénní programy  - město Kadaň (T. Mědílek, H. Vaněčková)

ii. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Radka (O. Šoltésová)

iii. Dluhová poradna – Naděje (V. Kusá)

iv. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Světlo Kadaň (H. Jírová)

14:20 - 14:35 přestávka na kávu

14:35 - 15:30

- Jak do nich zapadá podpora zaměstnanosti? Představení dalších integračních aktivit:

i. Program Chci studovat v návaznosti na NZDM – Světlo (P. Holubová)

ii. Veřejná služba, veřejně prospěšné práce, prostupné zaměstnávání, APK jako pracovní zařazení – město Kadaň (T. Mědílek), TS (řekne T.Mědílek) a MěSSS (L. Raadová)

iii. Pracovní poradenství města – pilot DPvO – město Kadaň (M. Ujváry, H. Vaněčková)

iv. Pracovní poradenství a podporované zaměstnávání – Radka (O. Šoltésová) 

15:30 - 16:30

- Káva a Prohlídka Centra sociálních služeb, chodníku a bytových domů a bytů v Prunéřově

16:30 - 17:30

- Bydlení: 

i. Prostupné bydlení v Kadani  - popis systému: stupně, pravidla, výběr klientů, podpůrné aktivity, rekonstrukce domů v Prunéřově (T. Mědílek, H. Vaněčková, B. Podlaha)

ii. Správa bytů a komunitní aktivity  - domovníci, domovní schůze, veřejná setkávání, brigády, spolupráce OSVaZ a bytové správy (T. Mědílek, J. Wožniak, P. Kovář, domovníci) 

iii. Prostupné bydlení v Dolnom Kubíne (J. Gruchalák, P. Janotík)

18:30 - večeře

Den 2. – konference na téma Sítě a nástroje podpory zaměstnanosti, role obce, prostupné zaměstnávání, Komunitní centrum v Kadani

9:00 – 12:00

- 9:00 - 9:30 Úvodní slovo

- Trlifajová (SPOT) - Co ukázala realizace projektu Dobrá práce v obci - přehled bariér, možností a limitů při zaměstnávání znevýhodněných osob 

Tematické bloky – formou panelových diskusí – 15 minut vystoupení jednotlivých panelistů a následně 30 minut diskuse:

I. 9:30 - 11:00 Nástroje a systémy využitelné při podpoře osob znevýhodněných na trhu práce

i. Systém podpory s využitím konceptu  Plánování zaměřené na člověka (PCP - Person Centered Planning) - K. Valentová, Rytmus Praha 

ii. Jak funguje IPS (Individual Placement and Support) aneb do práce bez tréninku – P. Špaček, Fokus Praha 

iii. Individuálně zaměřená podpora při zaměstnávání – přístup EPIC - Z. Poláčková, M. Mudroňová (SK - Bratislava)

iv. Jak funguje a jak by mohla fungovat APZ – T. Novotný, Úřad práce ČR, KoP Chomutov

II. 11:15 – 13:00 Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek vs. “inhouse” zadávání

Úvodní slovo - IPSI – další možnosti (A. Zieglerová) 

i. Zkušenosti města Most se sociální podmínkou veřejných zakázek -  dlouhodobě nezaměstnaní - F. Jirásek, město Most

ii. Zkušenosti města Kadaň se sociálně odpovědným zadáváním veřejných zakázek – absolventi - J. Kulhánek - starosta města Kadaň

iii. Přechod od externího zadávání k vlastní činnosti na městské části Praha 7 – K.V. Mareš, místostarosta MČ Praha 7

iv. In-house zakázky obce a  návaznost obecní firmy na další integrační aktivity obce - J. Gruchalák a P.Janotík, město Dolný Kubín

13,00 – 13,30 – oběd 

III. 13:30 - 15:30 Programy a systémy podpory realizované na úrovni obce panelová diskuse

i. H – point Hanušovice – rozjezd komplexního systému integrace – M. Kostka, starosta města Hanušovice) 

ii. Pracovní poradenství v návaznosti na sociální práci a tréninkové zaměstnání v Kadani -  M. Ujváry, H.Vaněčková, město Kadaň

iii. „Pracovní četa“ jako služba obcím i zaměstnancům - E. Lenhartová, MAS Brdy - Vltava